ePortal.BG

Общи условия

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта, които уреждат правилата за използването му, включително сключването на договор за покупко-продажба.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА ePortal.BG
2.1.   „Интерсофт“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление Община Варна, гр. Варна, ул. Александър Дякович 45, с ЕИК 103701630.
2.2.   „Интерсофт“ ООД администрира уеб сайтът ePortal.BG, под формата на сайта ePortal.BG (наричан за краткост „Платформата“).
2.3.   Можете да се свържете с ePortal.BG на посочения по-горе адрес или на и-мейл адрес: info@ePortal.BG.


3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Общите условия на ePortal.BG обвързват всички клиенти на платформата.
3.2. Всяко използване на платформата означава, че клиентът се е запознал внимателно с общите условия за използването й и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно.
3.3. ePortal.BG си запазва правото да актуализира и изменя общите условия на платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на клиентите от момента, в който е публикуван на платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на платформата изменената версия на документа, поради което ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ. Към всяка сделка през платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между клиента и ePortal.BG.
3.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
3.5. ePortal.BG уточнява, че изображенията на събитията имат илюстративен и насочващ характер.
3.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на събитията да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ePortal.BG се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
3.7. Всички събития, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на свободните места, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
3.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. ePortal.BG не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
4.1. Достъпът до платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.
4.2. ePortal.BG си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на ePortal.BG или трето лице. При това положение право на клиента е да се обърне към ePortal.BG, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи ePortal.BG не носи отговорност за евентуалните вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
4.3. ePortal.BG може да публикува рекламна или промоционална информация за събитията за предлаганите промоции на платформата, за определен период от време.
4.4. Всички цени на билети за събития на платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
4.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, ePortal.BG не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на купувача.
4.6. Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за събитието, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на събития в платформата да не отговарят напълно и да създават грешно впечатление за предлаганото събитие. ePortal.BG няма да носи отговорност за такива несъответствия.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
5.1. ePortal.BG има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това.

6. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
6.1. Съдържанието  включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на платформата, са изключителна собственост на ePortal.BG.
6.2. ePortal.BG има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
6.3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
6.4. Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ePortal.BG за това и само за частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ePortal.BG и клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ePortal.BG, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
6.5. Простото изпращане до Клиента или рефериране към съдържанието или части от него от страна на ePortal.BG няма да се счита за съгласие от страна на ePortal.BG да позволи на клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ePortal.BG.
6.6. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ePortal.BG.

7. ПОКУПКА НА БИЛЕТИ
7.1. Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на билети за събития в моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка.
7.2. Всека добавен в Моята количка билет за събитие може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на билети за събития в Моята количка, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на билетите за събития.
7.3. Регистрирането на поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване. Поръчката се счита за сключена при заплащане на цената.
7.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ePortal.BG във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
7.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на ePortal.BG да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.
7.6. ePortal.BG има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
- неприемане от страна на банката-издател на клиента на трансакцията при онлайн плащане;
- осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на ePortal.BG при онлайн плащания;
- предоставените от клиента данни в платформата са непълни и/или грешни.
7.7. Връщането/замяната на вече закупен билет не е възможно, освен ако събитието не се състои. ePortal.BG е само посредник при сключване на дистанционна сделка между Вас (купувач) и съответния театър (доставчик) по смисъла на търговския закон. Не носим отговорност и не възстановяваме сумата на билета Ви при незадоволство от Ваша страна от качествата на постановката, играта на актьорите, разположението на местата и други неудовлетворени Ваши изисквания, всички те следва да бъдат отправени към доставчика на услугата – съответния театър. В случай на несъстояло се събитие ще Ви бъде възстановена цялата сума на билета на касата на съответния театър (доставчик). Билетът в този случай може да бъде върнат и до 30 дни след датата, на която е трябвало да се състои представлението на касите на съответния театър. Закъснели зрители не се допускат до залите и билетите им не подлежат не връщане.
МОЛЯ имайте предвид, че правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневен срок за размисъл, предвиден в Закона за защита на потребителите, НЕ се прилага по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности съгласно чл. 57, т. 12.

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
8.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ePortal.BG, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от ePortal.BG: (1) поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
8.2. Клиентът се съгласява да предостави на ePortal.BG неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, независимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през платформата. ePortal.BG има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че ePortal.BG може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с платформата или действията/бездействията, които клиентът е осъществил през или във връзка с платформата. ePortal.BG няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
8.3. С предоставянето на свои данни на ePortal.BG (включително електронен адрес) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват ePortal.BG или трети лица, които са куриери, партньори на ePortal.BG и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ePortal.BG може да разработи общи програми за предлагане на стоките и/или услугите на пазара и др.

9. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
9.1. В момента, в който клиентът си създаде акаунт в платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на търговски съобщения.
9.2. Клиентът може да се откаже от съгласието си, дадено на EPORTAL.BG за получаване на търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в акаунта си.
9.3. Отказът за получаване на търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
9.4. След покупката на билет за събитие, ePortal.BG ще изпрати на клиента търговски съобщения относно предложения за билети за събития, препоръчвани да бъдат използвани заедно със закупените билети за събития.
9.5. Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на търговски съобщения.
9.6. ePortal.BG може да използва данни на клиента за пазарни и потребителски проучвания. Тези данни, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания, не се използват за рекламни цели.

10. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
10.1. Цените на стоките и услугите, обявени в платформата, са крайни, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка.
10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
10.4. Организаторът (доставчикът) на събитието ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени билети за събития въз основа на информацията, предоставена от клиента.
10.5. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът/потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
10.6. При плащане с дебитна или кредитна карта, клиентът се пренасочва към системата за онлайн плащане на MyPOS.
10.7. ePortal.BG по никакъв начин няма достъп и не записва въвежданата от клиента картова информация при онлайн плащане - номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитните карти, 3-D парола, секретен код за онлайн разплащане с дебитни и кредитни карти.

11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между ePortal.BG и клиенти, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПОКУПКА НА БИЛЕТ
ePortal.BG  в лицето на "Интерсофт" ООД сключва договор от името на доставчика/ в качеството си на упълномощено лице за продажба на билети с договор за упълномощаване.
Покупката на билет осигурява на билето-притежателя правото да бъде зрител на представеното от доставчика или в същия сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи страните – Театъра и него, както и последващите билето-притежатели на закупените билети от съответната покупка, като се счита, че е сключил договор с доставчика при тези общи условия.

След покупка на билет, билетът може да бъде отворен и разпечатан от раздел "Моите билети" на хартиен носител или представен за проверка на екран на мобилно устройство.

12.1. Билетът съдържа следната информация – дата и начален час на представлението, цена на билета , избраните от зрителя ред и място в залата.
12.2. Билетите важат единствено за датата, изписана на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид.
12.3 С покупката си на билет, билето-притежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:
12.4. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.
12.3. Да не пуши в сградите на Театъра;
12.4. Да не внася храна и напитки в залите;
12.5. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;
12.6. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;
12.7. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;

За препоръки и мнения пишете на info@ePortal.BG